TRIOART s.r.o.
    Ústredie č.1460
    VEĽKÉ ROVNÉ

 

IČO:46860321
DIČ:2023615462
IČ DPH: SK2023615462
Zápis v OR:Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu
 Trenčín, Oddiel Sro., Vložka číslo: 27044/R
  
Banka:VÚB Žilina
Č. účtu:3110301959/0200
IBAN:SK6902000000003110301959 
SWIFT:SUBASKBX
  
www:http://www.trioart.sk
E-mail:obchod@trioart.sk
Telefón:+421 948343539
  
Adresa prevádzky:TRIOART s.r.o
 Ústredie č.1460
 Veľké Rovné
Prevádzková  doba:Pondelok - Piatok, 8.oo - 15.oo
Zodpovedný vedúci:Bc. Zuzana Labajová
  
Orgán dozoru:Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 Predmestská 71, P.O.Box B-99,  011 79 Žilina
 Telefón: 041/7632130,  Email: za@soi.sk